Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Podpisanie umów z podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej.

W dniu 17 maja 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) zostały podpisane umowy z wybranymi podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotaż standaryzacji opieki pielęgniarskiej, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Pilotażu jest stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków
do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP®) w dokumentowaniu oraz weryfikacji realizowanych planów opieki,
a także  interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

W ramach Pilotażu możliwe będzie wygenerowanie, w formie elektronicznej, planu opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP®, w oparciu o diagnozy i interwencje pielęgniarskie i jego praktyczne zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarek w oddziale szpitalnym. Na każdym etapie działania pielęgniarka będzie mogła zweryfikować podjęte działania - wykonane interwencje i może dokonywać ewaluacji planu opieki pielęgniarskiej.

Pilotaż umożliwi sformułowanie wniosków dotyczących możliwości wykorzystania Słownika ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – pielęgniarskiej,
w podmiotach leczniczych.

Ponadto, wyniki Pilotażu zostaną wykorzystane do określenia kierunków działań Ministra Zdrowia w zakresie informatyzacji, w obszarze pielęgniarstwa, w Polsce.

Wykonawcą Pilotażu jest firma ATENDE Medica Sp. z o.o. – wyłoniona w ramach przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego.

Wybór podmiotów leczniczych do realizacji Pilotażu został dokonany w oparciu o „Metodykę określającą kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych”, która była podstawą do przeprowadzenia postępowania konkursowego. W Pilotażu miały możliwość uczestnictwa podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) realizujące stacjonarne świadczenia szpitalne oraz posiadające autorski system klasy HIS Wykonawcy Pilotażu.

W wyniku konkursu wyłoniono 13 podmiotów leczniczych, z którymi zawarto umowy na udostępnienie przez podmiot leczniczy potencjału technicznego i osobowego na potrzeby realizacji Pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej. Pilotaż będzie realizowany
w następujących podmiotach leczniczych:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach;
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży;
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim;
 4. Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.;
 5. Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o.;
 6. Nowodworskie Centrum Medyczne;
 7. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim;
 8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie;
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu;
 10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu;
 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie;
 12. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie;
 13. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.