Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w poszczególnych województwach w kraju dostępna jest na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Procedury znak: ZZP-105/21 do ZZP-120/21)

zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/publicpzp/during/list.

W ramach rozstrzygniętego zamówienia publicznego dofinansowaniem objęte zostanie 2 525 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki i Położne zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny złożyć stosowny wniosek do organizatora kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wykaz organizatorów, którzy będą realizowali specjalizacje dofinansowane w 2021 r. dostępny jest również na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ckppip.edu.pl/specjalizacje-dofinansowane/wykaz-org-2021/.

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.