Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską

Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa

Potrzeby zawodowe absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo 2019


Ankieta na temat potrzeb zawodowych absolwentów

kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Ankieta składa się z 54 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.