Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Kształcenie podyplomowe

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Podstawy prawne kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 poz. 479 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz.650)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy (Dz.U. 2013 poz. 1562)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017 poz. 497)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2018 r. poz. 119)

 


Wykaz organizatorów, którzy będą realizowali specjalizacje dofinansowane w 2021 r.

https://ckppip.edu.pl/specjalizacje-dofinansowane/wykaz-org-2021/


Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (30.06.2020)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-zajec-praktycznych-w-ramach-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych


Komunikat ws. wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. (11.05.2020)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-wykazu-priorytetowych-dziedzin-specjalizacji-dla-pielegniarek-i-poloznych-ktore-beda-mogly-uzyskac-dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-pracy-w-2020-r


Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (30.03.2020)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-odwolania-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych


Konferencja nt. zmian w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (28.01.2020)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/konferencja-nt-zmian-w-procesie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych


Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w 2019 r. (21.05.2019)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r. (08.05.2019) 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-priorytetowych-dziedzin-specjalizacji-dla-pielegniarek-i-poloznych-ktore-beda-mogly-uzyskac-dofinansowanie-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych-w-2019-r


Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w 2018 r. (28.04.2018)

W 2018 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2018 roku wynosi nie więcej niż 3.500 zł.

Poniżej wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Pobierz:

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. (27.04.2018r.)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-priorytetowych-dziedzin-specjalizacji-dla-pielegniarek-i-poloznych-ktore-beda-mogly-uzyskac-dofinansowanie-z-funduszu-pracy-w-2018-r a


Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych (30.08.2017r.)

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,

Uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.

W 2017 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2017 roku wynosi nie więcej niż 3.500 zł. Wykaz szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2017 r. ze środków Funduszu Pracy dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych/

 

Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia odbędzie się otwarcie ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek
i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w roku bieżącym.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert będzie dostępne na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy MZ www.zzpprzymz.gov.pl.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 1251, z późn. zm.) do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

  1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
  2. pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
  3. zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SMK".

 

Komunikaty w sprawie SMK dostępne są na stronie internetowej:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych/komunikat-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/?preview=true

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.