Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Kształcenie przeddyplomowe

Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych

Podstawy prawne kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 poz. 479 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. 2021 poz. 1017)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U 2012 poz. 970)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 poz. 770)

 

Konferencja dotycząca omówienia modelu współpracy. Więcej informacji: http://akademiapp.mz.gov.pl/aktualnosci/article/konferencja-dotyczaca-omowienia-modelu-wspolpracy/

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2019 r. Więcej informacji: http://akademiapp.mz.gov.pl/aktualnosci/article/zmiany-legislacyjne-ktore-weszly-w-zycie-w-2019-r

Konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Więcej informacji: http://akademiapp.mz.gov.pl/aktualnosci/article/konferencja-informacyjna-dla-uczelni-prowadzacych-ksztalcenie-na-kierunkach-pielegniarstwo-i-pol/

Komunikat ws. Planowanego prowadzenia przez uczelnie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-planowanego-prowadzenia-rekrutacji-na-studia-drugiego-stopnia

 

 

 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.