Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i położnych

Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i położnych

Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych

Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. Prawie 53 mln zł na nowoczesne formy kształcenia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/beda-kolejne-centra-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-prawie-53-mln-zl-na-nowoczesne-formy-ksztalcenia

 

35 monoprofilowych centrów symulacji medycznej rozpoczyna działalność

Więcej informacji: http://akademiapp.mz.gov.pl/aktualnosci/article/35-monoprofilowych-centrow-symulacji-medycznej-rozpoczyna-dzialalnosc/

 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru eksperta ds. budowlanych celem wsparcia doradczego Zamawiającego w przeprowadzeniu maksymalnie 4 audytów, oceniających uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na terenie całej Polski (wskazane przez Zamawiającego), w zakresie przygotowania do utworzenia i prowadzenia monoprofilowych centrów symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095407

 

Rozstrzygnięto konkurs pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-366-rozstrzygnieto_konkurs_i_zatwierdzono.html

 

SKIEROWANO PROJEKTY DO OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

11 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dot. konkursu Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 ogłoszonego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W odpowiedzi na konkurs złożono 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 98 963 096,82 PLN. Wszystkie wnioski zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej.

czytaj więcej: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-292-skierowano_projekty_do_oceny_formalno.html


KONKURS NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-225-monoprofilowe_centra_symulacji.html

 

AUDYTY W UCZELNIACH

Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od dnia 25 lipca do 24 listopada 2016r. realizował audyty w uczelniach kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, oceniając uczelnie pod kątem przygotowania do utworzenia monoprofilowych centrów symulacji medycznej. Kryterium przystąpienia do audytu było posiadanie przez uczelnię akredytacji Ministra Zdrowia do prowadzenia kierunku oraz prowadzenie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia w okresie ostatnich trzech lat ( od roku akademickiego 2013/2014.Do audytu przystąpiło 41 uczelni.Zespół audytowy w składzie; audytor ds. medycznych, audytor ds. budowlanych i pracownik Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ramach wizyt audytowych realizował m.in. zadania oceniające aktualną bazę materialną i dydaktyczną uczelni oraz analizował informacje o planowanych działaniach w celach rozwojowych bazy dydaktycznej, kadry dydaktycznej i wyposażenia sal pod kątem utworzenia monoprofilowego centrum symulacji medycznej.Ponadto analizował przygotowane przez uczelnię informacje o istniejącej części budowlanej, inwestycyjnej i wyposażeniu oraz planowanych inwestycjach, remontach, przebudowach i uzupełnieniu wyposażenia sal pod kątem utworzenia monoprofilowego centrum symulacji medycznej.

Wykaz sal dydaktycznych, które będą mogły powstać w ramach monoprofilowego centrum symulacji medycznej.

Pracownie dydaktyczne dla kierunku pielęgniarstwo:

  1. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym,
  2. sala symulacji z zakresu ALS1 i BLS2,
  3. sala umiejętności technicznych,
  4. sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
  5. sala do egzaminu OSCE.

Pracownie dydaktyczne dla kierunku położnictwo:

  1. sala porodowa wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym,
  2. sala do ćwiczeń umiejętności położniczych,
  3. sala do egzaminu OSCE dla położnych.

Pozytywny wynik wizyty audytowej pozwoli uczelni przystąpić do konkursu realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowie w ramach projektu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenia centrów symulacji medycznej”.


1ALS - (Advanced Life Support), zaawansowane podtrzymywanie czynności życiowych - polega na udzielaniu pacjentowi zaawansowanej pomocy z zastosowaniem metod inwazyjnych, zabiegowym udrożnieniu dróg oddechowych, dożylnej podaży płynów i leków, monitorowaniu pracy serca, zastosowaniu defibrylacji, kardiowersji i przezskórnej stymulacji rytmu serca.

2BLS (Basic Life Support), zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych polega na udzielaniu pacjentowi pierwszej pomocy metodami nieinwazyjnymi, podaży tlenu za pomocą masek i kaniuli, wstępnym zaopatrzeniu (np. unieruchamianiu kończyn, bandażowaniu) oraz ocenie podstawowych czynności życiowych.

 

 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.