Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Nowe kompetencje zawodowe

Nowe kompetencje zawodowe

Nowe uprawnienia zawodowe nadane przepisami art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 123 z późn. zm.), związane z wystawianiem recept na leki (samodzielnym lub w ramach kontynuacji) oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na badania diagnostyczne, z dniem 1 stycznia 2016 r. nabyły pielęgniarki i położne mające wyższe wykształcenie pielęgniarskie/położnicze na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny. Zgodnie z przepisami obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych nabędą wiedzę objętą takim kursem. Oznacza to, że osoby kształcące się na podstawie nowych standardów nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a opuszczając uczelnie, będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia jako naturalnej umiejętności wynikającej z toku kształcenia na obydwu poziomach nauczania zawodowego – magister i licencjat. Nowe standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo obowiązują od roku akademickiego 2016/2017 - w przypadku studiów pierwszego stopnia i od roku 2017/2018 – w przypadku studiów drugiego stopnia.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 poz. 123 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2018 poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 poz. 745 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (tj. Dz. U. 2018 poz. 345)

 

Z dniem 2.10.2019r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pełny tekst aktu: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000186401.pdf

Komunikat w sprawie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych uprawniających do ordynacji leków i wypisywania recept. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-kwalifikacji-zawodowych-pielegniarek-i-poloznych-uprawniajacych-do-ordynacji-lekow-i-wypisywania-recept

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

Umożliwiono pielęgniarkom posiadającym tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa przystąpienie do specjalizacji - „chirurgiczna asysta lekarza”. Chirurgiczny asystent lekarza będzie mógł asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych. Powyższe zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 2131).

Ponadto, umożliwiono pielęgniarce i położnej kwalifikowanie do wykonania zalecanego szczepienia przeciw grypie u osoby dorosłej, bez konieczności posiadania dodatkowego kursu - art. 19 ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069).

 

 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.