Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Promocja zawodów pielęgniarki i położnej

Celem kampanii „Stawiam na przyszłość” jest m. in. pomoc młodym ludziom w odkryciu w sobie talentu, pasji i powołania, które są podstawą studiowania na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo. Pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Przedstawienie pielęgniarki i położnej jako profesjonalistki posiadającej wykształcenie na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego opieką osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania. Popularyzacja nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych oraz pokazanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: samodzielnego ordynowania, wystawiania zleceń i recept na leki oraz określone wyroby medyczne, kontynuowania wystawiania recept i zleceń na leki w ramach realizacji zleceń lekarskich, ze szczególnych uwzględnieniem Pacjentów 75+. To także pokazanie atrakcyjności studiów na kierunkach pielęgniarstwo i kierunku położnictwo dzięki nowej formie kształcenia w Centrach Symulacji Medycznych.

Więcej informacji o kampanii „Stawiam na przyszłość” https://stawiamnaprzyszlosc.pl/

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.