Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Rozwój kompetencji pielęgniarskich

Rozwój kompetencji pielęgniarskich

Od 1 października 2015 r. Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt pozakonkursowy Rozwój kompetencji pielęgniarskich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Będzie on realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w Polsce.

Budżet wynosi 10 583 307 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - 8 919 611,13 zł).

 

W ramach projektu zaplanowano m.in. takie działania jak:

  • wprowadzenie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych,
  • nadzór nad wdrażaniem standardów kształcenia w zakresie nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dotyczących ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne,
  • analiza standardów kształcenia pielęgniarek i położnych pod kątem konieczności wprowadzenia zmian wynikających m.in. z aktualnych trendów demograficznych, epidemiologicznych i wejścia w życie nowych technologii,
  • prowadzenie corocznej oceny stosowania norm zatrudnienia oraz wskaźnika migracji pielęgniarek i położnych oraz wdrożenie pilotażu dotyczącego standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych,
  • diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych kwalifikacji i zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie,
  • analizowanie rynku usług pielęgniarskich – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form zatrudnienia oraz migracji pielęgniarek i położnych,
  • wypracowanie modelu współpracy między uczelniami a podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych,
  • przeprowadzenie audytów na uczelniach w zakresie tworzenia Centrów Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i położnych,
  • wsparcie pielęgniarek i położnych (studentów, absolwentów) w zakresie kształcenia na rzecz wykonywania zawodu w ramach utworzonej platformy internetowej – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa. 

 

Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Pielęgniarek i Położnych z ekspertami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelniami kształcącymi pielęgniarki i położne, podmiotami leczniczymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa, wojewodami i organami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi (m.in. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych).


 

Z dniem 2.10.2019r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (23.10.2019 r.)

Pełny tekst aktu: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000186401.pdfKomunikat w sprawie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych uprawniających do ordynacji leków i wypisywania recept (06.02.2020)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-kwalifikacji-zawodowych-pielegniarek-i-poloznych-uprawniajacych-do-ordynacji-lekow-i-wypisywania-receptZ dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (01.08.2020)

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.