Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2019 r

1) Zmiana ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotycząca:

  • wprowadzenia regulacji polegającej na umożliwieniu osobom podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej;
  • wprowadzenia regulacji dotyczącej możliwości skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych).,

2) Nowe standardy kształcenia m.in. dla pielęgniarki i położnej, które będą stosowane od nowego roku akademickiego 2019/2020, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 345).

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.